Frågor och svar


Hur blir man medlem?

Ansökan om medlemskap här .


Vad är kostnad för medlemskap?

Kostnaden för varje kontohavare är 50 kronor per år, summan dras automatiskt från kontot vid årsskiftet och syns på årsbeskedet. Har du inga sparade pengar på kontot så visas summan som en minuspost i årsbeskedet och du måste då reglera skulden med en insättning.


Hur gör man när man skall spara?

När man blir medlem får man två unika personliga OCR-nummer. Det ena används för att sätta in pengar för sparande och det andra används för att sätta in pengar för betalning av ränta och amortering.

För att spara gör man en bankgirobetalning till kassans bankgironummer.

I samband med bankgiroinbetalningen anger man sitt personliga OCR-nummer för sparande och det belopp man vill sätta in.


Hur gör man för att låna pengar?

Ta först kontakt med kassören och fråga om förutsättningarna för ditt lån. Fyll därefter i en låneansökan och skicka den till kassören, gärna via e-post; info@krimkassan.se.

Det finns tre typer av lån. Normallån, borgenslån och blancolån. Läs mer om våra låneformer här .

Om lånet beviljas får du ett skuldebrev som undertecknas av låntagaren och i förekommande fall borgenärer som sedan sänds tillbaka till kassören. Därefter utbetalas lånesumman till önskat konto.

En uppläggningsavgift tas på beviljat lån. Detta inkluderar kostnad för kreditupplysningar på låntagare och eventuella borgenärer. Avgiften debiteras ditt konto i kassan.


Hur betalar jag av min skuld?

När man blir medlem får man två personliga OCR-nummer. Det ena används för att sätta in pengar för betalning av ränta och amortering och det andra används för att sätta in pengar för sparande

Amorteringar och ränteinbetalningar görs månadsvis till kassans bankgironummer och med angivandet av sitt personliga OCR-nummer för betalning av ränta och amortering.

Man kan när som helst lösa hela eller delar av sitt lån.


Vad är det för amorteringstid på lån?

För ett normallån med säkerhet i fastighet eller bostadsrätt är maxgränsen 40 år eller enligt överenskommelse med kassören. Amorteringstiden för ett borgenslån är max 10 år.


Vilken säkerhet behövs för att låna i Sparkassan?

Sparkassan lånar endast ut pengar mot fullgod säkerhet. Säkerheten kan vara pantbrev i fastighet, pantsättning av bostadsrätt eller borgensförbindelse med två borgensmän.

I vissa fall kan även eget kapital utgöra säkerhet för lån.

Kreditupplysning tas på varje låntagare samt borgenär mot en uppläggningsavgift.


Hur tar man ut pengar från sitt sparande?

Kontakt tas med kassören via mail till info@krimkassan.se där man anger sitt medlemsnummer, önskat belopp, och till vilket konto man önskar få pengarna utbetalda.


Vad innebär det att ni ”står under tillsyn” av Finansinspektionen?

Tillsynen är ett av Finansinspektionens viktigaste verktyg. En del av arbetet handlar om att hantera incidenter och akuta problem, men tillsynens huvuduppgift är att förebygga problem. Tillsynen är både riskbaserad och framåtblickande.

Tillsynen syftar till att säkerställa en rimlig balans mellan kreditinstitutens risker och kapital så att det finansiella systemets stabilitet och insättarnas pengar inte äventyras.


När har ni årsmöten?

Föreningen har en ordinarie stämma om året. Stämman äger rum före den 1 maj varje år. Datum för stämman sänds ut i samband med årsbeskedet och läggs ut på hemsidan.


Hur sätts räntan och var ser jag den?

Utlåningsräntan bestäms löpande av styrelsen. Den kan ändras under verksamhetsåret om det, utifrån rådande ränteläge på marknaden, föreligger behov av räntejustering. Inlåningsräntan (sparräntan) sätts preliminärt under verksamhetsåret men är helt beroende av verksamhetsresultatet under året. Slutlig inlåningsränta sätts efter verksamhetsårets slut.

De aktuella in- och utlåningsräntorna framgår på startsidan.


Hur får jag kontakt med Kriminalpolisens Sparkassa?

Du hittar våra kontaktauppgifter på denna sida →.


Riskerar jag att förlora mina pengar i Kriminalpolisens Sparkassa?

Sparkassan omfattas inte av insättningsgarantin enligt lagen om inlåningsverksamhet. Denna garanti är egentligen en försäkringsform med en fond som täcker en bråkdel (ca 2,5%) av allmänhetens inlåning till svenska banker och finansbolag. Sparade medel är väl skyddade.


Kriminalpolisens Sparkassa har bedrivit sin verksamhet sedan 1912. Verksamhetsidén att förvalta och förränta spararnas medel genom att låna ut dem till medlemmar motfullgod säkerhet och till en konkurrenskraftig räntaär alltjämtbärkraftig. Eftersom kassan aldrig spekulerat eller tagit andra risker med spararnas medel har man heller aldrig, trots en mängd olika finanskriser, förlorat något sparat kapital.


Verksamheten omfattas också av olika kontrollfunktioner:

Finansinspektionen utövar regelbunden tillsyn av Sparkassan.

En godkänd/auktoriserad revisor från en oberoende revisionsbyrå reviderar kassan en gång om året.

Interna revisorer granskar och godkänner löpande säkerheter för alla nya lån.

På varje styrelsemöte (10-12 ggr/år) kontrolleras att inlåningen med god marginal överstiger utlåningen.

Föreningens årsstämma beslutar om resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet för styrelsen.


Varför ska jag använda mig av Krimkassan i stället för vanlig bank?

Sparkassans har en enkel och billig administration som gör att vi kan ha mycket låga avgifter och konkurrenskraftiga räntor. Kassan verkar också för en solidaritet där vi hjälper varandra.


Hur gör jag för att avsluta mitt medlemskap?

Önskar medlem lämna kassan, skall denne till styrelsen inlämna skriftlig ansökan varefter han eller hon äger rätt att utfå sin andel i kassan med avdrag för stadgeenliga avgifter. Om sådant utträde sker under räkenskapsåret äger medlemmen rätt till för året beräknad ränta på insatt kapital från räkenskapsårets början till utträdesdagen.